دانه‌اي برف رها گشته ز بند

پركشان مي‌غلتيد

بوته‌اي ديد جدا از دگران

در شب سرد زمستاني دشت

درتلاقي نگاهي،

دلشان با هم شد

بوته و برف هم آغوش شدند

دست در گردن هم

با دلي گرم زعشق

عاشقانه خفتند

دانه برف همه هستي خود

پاي معشوقه فكند

ÈÇÑÔ ÈÑÝ ÏÑ ÊåÑÇä

/ 1 نظر / 3 بازدید
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر

از شما میخواهیم که هر جا که هستید، در مدرسه و دانشگاه، واحد های محلی دانشجویان، و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب را تشکیل دهید و اعلام موجودیت کنید. اگر در اهداف ما شریک هستید، اگر خود را در جدال با به سیاهی و تباهی کشیدن محیط های آموزشی با ما در یک جبهه میدانید به این صف بپیوندید. با هر عقیده و مرامی که دارید خود را متعلق به دانشجویان و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب اعلام کنید.این نام را بر خود بگذارید. همانطور که در مقابل تعرض برده داران همه بردگان شورشی اعلام کردند که ما اسپارتاکوس هستیم امروز در مقابل تعرض به آزادیخواهی همه آزادیخواهان باید اعلام کنیم که ما آزادیخواه و برابری طلب هستیم.